elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Poniedziałek 29.11.2021

Deklaracja dostępności

Żlobek Miejski Misiakowo w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-06-22 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-01

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji 201-07-01

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Bujas, adres e-mail: zlobekmisiakowo@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 323400175. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

1.Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

   Dla rodziców i wychowanków dostępne jest jedno wejście do budynku pd strony ulicy Kościelnej.

  • wejście jest na pozoimie terenu, po kliku schodach, niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
  • jednoskrzydłowe drzwi otwierane ręcznie, umożliwiające swobodne wejście.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 

2.Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Korytarze są odpowiednio szerokie.

W budynkubrak windy - wejście na piętro wyłącznie po kilkunastu schodach, niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Na parterze budynku, przy wejściu znajduje się toaleta,niedostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Przewijak i miejsce przyjazne dla rodziców z małymi dziećmiznajduje się w szatni dla dzieci.

 

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni,platform,informacji głosowych,pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano;

  • pochylni, dla osób poruszających sie na wózkach,
  • urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących,
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i  słabowidzących.

4.Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe znajdują się na parkingach ogólnodostępnych.

Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnie uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejsć z psem asystującym i psem przedwonikiem.

Warunkiem wejścia z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż, oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaśwaidczenie

o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Możliwośćwejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejścu i online.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Żłobek Miejski "MISIAKOWO" w Rudzie Śląskiej
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Anna Bujas
Lista załączników: 1
Data wytworzenia informacji: 16.01.2021
Data udostępnienia informacji: 16.01.2021
Data ostatniej aktualizacji: 26.11.2021
Liczba wyświetleń: 43
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
26.11.2021
14:19:25
edycja
Anna Bujas
Deklaracja dostępności
27.07.2021
13:23:08
edycja
Anna Bujas
Deklaracja dostępności
27.07.2021
11:02:32
edycja
Anna Bujas
Deklaracja dostępności
27.07.2021
11:02:15
edycja
Anna Bujas
Deklaracja dostępności
27.07.2021
11:01:20
edycja
Anna Bujas
Deklaracja dostępności
27.07.2021
10:59:13
edycja
Anna Bujas
Deklaracja dostępności
27.07.2021
10:55:09
edycja
Anna Bujas
Deklaracja dostępności
27.07.2021
10:42:19
edycja
Anna Bujas
Deklaracja dostępności
27.07.2021
10:40:20
edycja
Anna Bujas
Deklaracja dostępności
27.07.2021
09:44:06
edycja
Anna Bujas
Deklaracja dostępności