elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Poniedziałek 29.11.2021
Jesteś tutaj:
> RODO

RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych przez

Żłobek Miejski „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej.

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym w dalszej części „RODO”) informujemy:

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ?

 

Administratorem Państwa danych osobowych Żłobek Miejski „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kościelna 35, 41-700 Ruda Śląska,

e- mail: zlobekmisiakowo@interia.pl (zwany w dalszej części „Administratorem”), reprezentowany przez dyrektora Żłobka.

 

KTO JEST INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH I JAK SIĘ Z NIM KONTAKTOWAĆ?

 

Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez Administratora, jest Pani Agata Karasewicz.

Z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób:

 

·         pod adresem e-mail: iod.misiakowo@gmail.com,

·         pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD

 

W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE ?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w Statucie Żłobka oraz Regulaminie Organizacyjnym Żłobka  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c oraz art. 9 ust. 2 lit. a,b RODO.

Pani/Pana dane osobowe mogą również być przetwarzane na podstawie odrębnych przepisów prawa  na podstawie Pani/Pana zgody, albo w związku

z wykonywaniem umowy, której Pani/Pan jest stroną.

 

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ?

Administrator nie udostępnia Pana/Pani danych osobowych, z wyjątkiem przypadków prawnie uzasadnionych oraz na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną, techniczną i informatyczną.

JAKI JEST OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH ?

1.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2.    Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH ?

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania swoich danych osobowych,
- żądania usunięcia swoich danych osobowych,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- żądania przenoszenia danych osobowych.
Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

W przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O WYMOGU/ DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem:

- ustawowym,
- wynikającym z umowy,
- warunkiem zawarcia umowy,do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y,
- koniecznym do uczestnictwa w wydarzeniu..


Niepodanie danych w przypadkach wymienionych powyżej może skutkować:

- brakiem możliwości realizacji zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa,
- nie będziemy mogli wykonć takiej umowy,
- nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
 -brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniu.
 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Przekazane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu  procesowi podejmowania decyzji, a także profilowaniu w rozumieniu RODO.

 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Żłobek Miejski "MISIAKOWO" w Rudzie Śląskiej
Odpowiadający za treść: Anna Bujas
Wprowadził informację: Anna Bujas
Edytował informację: Anna Bujas
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 28.07.2021
Data udostępnienia informacji: 28.07.2021
Data ostatniej aktualizacji: 28.07.2021
Liczba wyświetleń: 38
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
28.07.2021
13:43:19
edycja
Anna Bujas
RODO
28.07.2021
13:43:00
edycja
Anna Bujas
RODO
28.07.2021
13:42:10
edycja
Anna Bujas
RODO
28.07.2021
13:39:31
edycja
Anna Bujas
RODO
28.07.2021
13:38:37
edycja
Anna Bujas
RODO
28.07.2021
13:37:56
edycja
Anna Bujas
RODO
28.07.2021
13:36:45
edycja
Anna Bujas
RODO
28.07.2021
13:34:50
edycja
Anna Bujas
RODO
28.07.2021
13:34:08
edycja
Anna Bujas
RODO
28.07.2021
13:28:48
edycja
Anna Bujas
RODO
28.07.2021
13:24:16
edycja
Anna Bujas
RODO
28.07.2021
13:19:30
edycja
Anna Bujas
RODO
28.07.2021
13:19:17
edycja
Anna Bujas
RODO
28.07.2021
13:15:12
edycja
Anna Bujas
RODO
28.07.2021
13:13:01
edycja
Anna Bujas
RODO
28.07.2021
13:07:45
edycja
Anna Bujas
RODO
28.07.2021
13:06:07
edycja
Anna Bujas
RODO
28.07.2021
13:01:46
edycja
Anna Bujas
RODO
28.07.2021
10:25:25
dodanie
Anna Bujas
RODO